“- Varför ska behörighetsadministration vara inblandat i det här?”. Så kan det låta när förändringar görs eller när applikationsärenden behandlas. Svaret är att ärendet eller förändringen oftast har större påverkan än man tror. Dessutom kan problem uppstå eller bli större framöver om man inte gör konsekvensanalys.

En omorganisation eller en verksamhetsförändring, införande eller avveckling av ett eller flera it-system, byte av plattform på ett befintligt system, ändring av roller eller säkerhetspolicy, ändring av kostnadsställe m.m. är några exempel på händelser som påverkar behörigheterna.

  1. En omorganisation på ett företag genererar administration av olika slag, accessen/åtkomsten till ett system ändras beroende på hur stor omorganisationen är och hur många människor/användare som berörs. Om användarna byter arbetsuppgifter, vilket ju är sannolikt, krävs ändring av rättigheter i applikationerna, t.ex. ändring av användarroller. Även små organisationsförändringar kräver administration av behörigheter i systemen, beroende på hur systemen är uppbyggda.
  2. Införande av nytt system kräver administration för att få in användarna med rätt roller i systemet, säkerställa attest/godkännande samt rutiner/flöden för beställning av behörighet.
  3. Avveckling av ett system kräver administration för att registrera borttag av aktuell behörighet i t.ex. ärendehanteringssystem.
  4. Byte av plattform innebär administration i form av ”städning” av användare i systemet, så att rätt information (roller, behörigheter och användare) flyttas över till den nya plattformen.
  5. Ändring av roller kräver ofta administration i systemen, kan t.ex. vara en verksamhetsförändring eller ändrade arbetsuppgifter på en hel gruppering.
  6. Ändring av säkerhetspolicyn, i systemet eller på företaget, kan påverka administration i något system, beroende på hur systemet är uppbyggt, kanske behövs det skapas fler roller för att kunna säkerställa rätt behörighet till rätt person.
  7. Ändring av kostnadsställe har ofta stor påverkan, framförallt på ekonomisystem som ofta/alltid använder sig av roller som styr mot kostnadsställe, attester och pengar.

Dessa 7 saker plus många fler påverkar behörigheter och därmed behörighetsadministrationen. Vill du vet mer?

Kom på vårt frukostseminarium den 21 oktober och ta del av mer information om just behörighetsadministration. Boka dig här.