Agil systemutveckling är ett honnörsord bland systemutvecklare. Jag träffar horder av evangelister som sjunger scrum och agila metoders lov. Inget fel med det! Men hur agila är egentligen affärsprocesserna?

Det agila arbetssättet med sprintar, iterationer, korsdisciplinära team, kanban-board och dagliga stå-upp-möten är attraktiva i sig.  Men varför skulle agila metoder vara intressanta för affären? Hur mycket bättre är det att vara agil? 

Verksamhetens önskade utfall kan sammanfattas på följande sätt:

  • ökad output, dvs fler leveranser i ett jämnare flöde
  • ökad förändringstakt – dvs mer verksamhetsnytta – och snabbare!
  • bättre kvalitet, dvs rätt sak i rätt tid till rätt kostnad – med anpassad risk

Som alltid när man pratar om relativa begrepp som ”ökad output”, ”ökad förändringstakt” eller ”bättre kvalitet” så förutsätter det att det finns något att jämföra med. Min erfarenhet är att det väldigt ofta är subjektiva uppfattningar som styr bedömningen hur mycket ”bättre” eller ”sämre” sakernas tillstånd är.

Vad finns det då för relevanta måttstockar? På IT-avdelningen kan man t.ex. mäta hur mycket ny kod som produceras eller sätts i drift, hur stora volymer data som hanteras, hur många incidenter, fel eller förändringar som hanteras eller hur många transaktioner ett system hanterar. Det är relevanta mått för IT-avdelningens produktivitet.

Relevanta termer för verksamheten är hur mycket värde som skapas för kunderna, hur effektivt vi kan göra det, hur många kunder vi kan sälja och leverera till med bibehållen servicegrad och kvalitet och hur vi kan ta betalt (eller för offentlig sektor – hur finansieras värdeskapandet).

Finns det någon motsättning mellan IT-avdelningens och verksamhetens produktivitetsmått? Egentligen inte, men det skulle underlätta om mätningen görs med samma måttstock. I digitaliseringens tidevarv är informationshanteringen i en verksamhet integrerad i värdeskapandet, inte en separat organisation med egen budget och egna projekt. Utvecklingen av IT-funktioner är inte separata projekt skilda från affärs- eller produktutvecklingen. Stödfunktioner eller cost-centers (vad nu det är för något) är tillika en del i affärsprocessen.

Det är i princip ointressant om systemutvecklingsprojekt är agila eller ej. Det är långt mer intressant om verksamhets- och affärsutvecklingen är agil. IT är – precis som människor, tid och material – bara resurser för att åstadkomma det önskade resultatet.