En undersökning som Swedish ICT Research har låtit göra bland Teknikföretagens och Swedish Medtechs medlemmar visar att majoriteten av svenska företag lider av digital ångest.

Undersökningens syfte var dels att ta reda på hur medvetna och rustade svenska företag är inför den digitala transformationen, samt varför svenska företag ligger efter när det gäller digitalisering (trots goda förutsättningar), sett ur ett internationellt perspektiv.

I rapporten kan man läsa att 70 % av de medverkande företagen anser att de behöver göra något åt sin digitalisering nu men att bara 17 % vet vad de ska göra. 7 % anser att de har en tydlig och kommunicerad digitaliseringsstrategi, vilket i sin tur betyder att så mycket som 93 % (!) verkar i avsaknaden av detta.

Skillnad i storlek på företag

Förutom det faktum att oroväckande få känner sig digitalt redo så visar rapporten på stora skillnader i digital mognad mellan de stora och mindre bolagen. 64 % av de stora bolagen (251-1 000 anställda) anger att de har påbörjat sin utveckling av nya produkter i linje med digitaliseringen. Detta i jämförelse med drygt en tredjedel av de små och medelstora bolagen.

Förändringstakten måste öka för att vi ska kunna konkurrera

När det gäller synen på digitaliseringen bland svenska företag i helhet drar rapportförfattarna slutsatsen att vi inte tar tillvara på digitaliseringens möjligheter och att förändringstakten måste se en signifikant ökning. Detta dels för att företagen ska kunna fortsätta konkurrera, men även för att bidra till att Sverige tar sig uppåt på listan som en ledande digital nation. Detta styrks av FN:s ranking inom informationsteknik från 2015, som placerade Sverige på femte plats av 167, vilket är en försämring mot tidigare år. Flera andra rapporter visar liknande resultat.

Vikten av digitalisering

Digitalisering innebär flera fördelar, såsom effektivisering av traditionella processer såväl som en omställning till nya, datadrivna affärer med förfinade värdeerbjudanden och affärsmodeller. Gårdagens produkter transformeras till helt nya tjänster och möjligheter.

När företagen ombads rangordna vilka teknikområden som de tror kommer ha störst betydelse för deras företag var svaret 1) Användaranpassade gränssnitt, 2) Robotar och automatiseringsteknik, och 3) Cybersäkerhet. Dessa områden var även svaret på frågan om vilka teknologier de nyttjar redan idag.

Botningskur för digital ångest: Digitaliseringanalys

Så, hur kan man som företag då bota sin digitala ångest? Detta ger rapporten inget konkret svar på, men vi på Systemstrategerna tipsar om att göra en grundlig digitaliseringsanalys. Med andra ord, analysera nuläget och ta fram en tydlig plan på hur man ska gå vidare med sin digitalisering. Om du vill ha hjälp med en digitaliseringsanalys så kan vi hjälpa dig!