Agila metoder är rätt och inne. Som vanligt när något är rätt och inne så utökas begreppen till att omfatta allt mer. Till sist riskerar det som var ursprunget att bli ett urvattnat och uttjatat modeord. Agila metoder har sitt ursprung i systemutveckling av mjukvara och kallas ibland även lättrörliga metoder. Man vill med det betona ett mer flexibelt sätt att arbeta jämfört med andra metoder. Viktiga nyckelord är inkrementellt, iterativt och time-boxing. Ibland nämns också kausalitet framför förutsägbarhet när man pratar om de mer filosofiska dragen av agila metoder. Vi har tagit fasta på den i slutändan viktigaste frågeställningen – innebär metoden att vi enklare och snabbare kan skapa och realisera affärsnyttor? För det ändamålet är agila metoder väl lämpade anser vi på Systemstrategerna.

Affärsnyttan uppstår dock inte under utvecklingsfasen. Affärsnyttan uppstår när arbetsprocesser med tillhörande IT-stöd är etablerade och används. Med det sagt menar vi att de agila metoderna måste förenas med en del andra etablerade metoder, befintliga stödsystem och förvaltningsmetoder. Men också metoder för kostnads- och intäktsanalys, vilka i sin tur förutsätter någon form av förutsägbarhet, skall samverka med de agila metoderna. För att belysa frågeställningen kan vi uttrycka det på följande sätt – det är ingen större mening att implementera en agil systemutvecklingsmetod om den applikation som skall utvecklas skall in i en releaseplan som styrs av ett eller flera andra förvaltningsobjekt och metoder (PM3, ITIL etc) där inte agila principer tillämpas. Eller där prioriteringarna av vad som skall ingå i releasen är baserade på en K/I-kalkyl där man förutsatt att releaseinnehåll, nytta och kostnader är förutsägbara. För övrigt är det väldigt vanligt och helt naturligt bland resultatansvariga chefer att vara extra intresserade av just det senare, dvs att nytta och kostnader är förutsägbara och inte uppstår kausalt efterhand – särskilt i en tid då hela 17% av alla IT-investeringar går så snett att de riskerar hela företagets existens enligt Gartner Group.

Vägen mot harmoni och nirvana går via helhetssyn, inkrementella iterationer och time-boxing. Men det gäller att beakta hela processen, från idé till nyttohemtagning via förkalkyl, utveckling, kvalitetssäkring, implementation och efterkalkyl, när arbetsmetoder skall väljas. Vi menar att det går alldeles utmärkt att skapa en agil helhet inom ramen för redan etablerade metoder och arbetssätt. Det gäller bara att inte vara alltför fundamentalistisk och att navigera rätt på den agila hinderbanan… Vi återkommer till detta tema under hösten.

Följ oss på LinkedIn eller vår hemsida och sätt en liten markering för inspirationsfrukost i kalendern den 4 september.

Lars Simonsson, VD