Jimmy Leonborn

En solig dag i augusti hade jag möjligheten att få testluncha med Jimmy Leonborn, chef Systemförvaltning, HSB Stockholm. Samtalsämnena rörde sig mellan hur man som organisation kan säkerställa kvaliteten i sina system när man köper standardsystem av externa leverantörer och hur man kan säkerställa att alla i organisationen, både inom IT och affärsverksamheten, vet hur viktigt det är med test och tar ett ägarskap för det.

HSB Stockholms IT-avdelning köper standardsystem och är köpare av tjänster från externa leverantörer. Det finns ingen egen test- och systemutvecklingsavdelning hos den interna IT-organisationen.

Att testa standardsystem
Samtalet inleddes med reflektion över hur man kan testa standardsystem på ett klokt sätt och vilka processer, modeller och metoder som behövs för att kvalitetssäkra ett system. Vi talade om vikten av att ha ett gemensamt synsätt på vilka tester som är obligatoriska att genomföra, vid till exempel en release där en leverantör har huvudansvaret för systemtester medan kunden har ansvar för acceptanstester. Ett sätt att säkerställa metoden är att använda ett vedertaget synsätt, till exempel ISTQB som grund för att använda gemensamma termer och synsätt på test.

Ägarskapet av test
”Vi inom IT-avdelningen ser ofta att orsaken till att vissa fel uppstår beror på att systemet inte testats ordentligt innan produktionssättning”, berättar Jimmy. ”En svårighet generellt sett oavsett vilken organisation man tillhör är att verkligen förstå vikten av test och att ägarskapet är tydligt.”

Ett förhållningssätt är att placera ägarskapet för testfallen och säkerställandet av att funktionerna är testade innan release hos förvaltningsorganisationen. Testfallen ägs och förvaltas i förvaltningsorganisationen, där affärsverksamheten ansvarar för att acceptanstester och regressionstester medan IT-avdelningen ansvarar för tester av integrationer, interna systemtester.
”Det betyder att både affärsverksamheten och IT-avdelningen ansvarar för olika delar av tester, där sedan IT-avdelningen kan vara den instans som kollar att testerna är genomförda innan produktionssättning, ungefär som en CAB (Change Control Board).” Fortsätter Jimmy.

Jimmys vision är att systemförvaltningen ska utvecklas framåt och att test ska bli en naturlig del av kvalitetssäkringen av ett system eller en release och med tydligt ägarskap av de olika delarna.

Allt hänger ihop
Vi fortsatte diskussionen och kom in på vikten av att tänka ur ett helhetsperspektiv. SLA:er, övervakning, incident- och changehantering, allt hänger ihop och det är viktigt att till exempel regressionstester genomförs. Det gäller för alla som har IT-system och inom HSB ökar de kraven i takt med att organisationen går mot mer och mer av gemensamma IT-infrastruktur i hela koncernen.

Samarbete, kommunikation och förankring
Testhantering kan implementeras på olika sätt och vi resonerade kring begreppen testfabrik och test som funktion, som Systemstrategerna har lång erfarenhet av att bedriva. Vi diskuterade fördelar med test som funktion och lyfte bland annat fram personoberoendet och skalbarheten.

Vi avslutade testlunchen med att prata om vikten av kommunikation och förankring för att lyckas generellt inom IT men särskilt om man vill få arbetssätt och metoder om test på plats. Ofta ses test som en onödig kostnad och affärsverksamheten litar på att IT-avdelningen har testat allt. För att lyckas med ett införande av en testmetod är det rekommenderat att börja med ett system i taget och visa på de positiva effekterna kvalitetsmässigt. Då är det lättare att fortsätta med implementationen.

Sammanfattningsvis från testlunchen:
– testa standardsystem med några utvalda testområden som är obligatoriska
– ha ett tydligt ägarskap av tester och genomförande
– test är en del av en större helhet som påverkar kvaliteten på systemen
– vikten av samarbete, kommunikation och förankring.

Tack för en trevlig lunch!

Vill du som läser denna blogg också testluncha med oss kan du boka dig genom att klicka här.

Eleonore Hammare
VD Systemstrategerna Förvaltning