Värdebaserad kvalitetssäkring

Vårt koncept för att säkerställa att rätt IT-stöd tillhandahålls till rätt kostnad och kvalitet samt med anpassad risk kallar vi “värdebaserad kvalitetssäkring”. Kvalitetssäkring är ett av våra kärnområden och för att säkerställa kvaliteten på våra konsulter har vi valt att REQB- och ISTQB-certifiera våra konsulter. Systemstrategerna tillhandahåller tjänster som rådgivande konsulter eller via fördefinierat koncept till fast pris och fast tid. Kvalitetssäkring är ett stort och i många fall komplext område. Vi hjälper dig på hela resan från kravställning och nyttokalkylering till test, implementation och efterkalkyl (eg. löpande under hela livscykeln).

Vår modell “värdebaserad kvalitetssäkring” består att tre steg

1. Värde-workshop

Startpunkten är alltid identifiera vilka värden som hanteras och utifrån detta fastställa vilka kvalitetssäkringsåtgärder som ger bäst effekt. Från den ambitionsnivån inleder vi arbetet med en värde-workshop, där vi under en dag tillsammans med er fastställer vilka åtgärder som är lämpliga inom vilka områden (Krav, Organisation, Process, Verktyg). Även kvalitetsbristkostnader analyseras. Under denna värde-workshop skapas beslutsunderlag inför nästa steg, Målbilds- och optimeringsanalys.

2. Målbild- och optimeringsanalys

Kvalitetssäkring är ett stort område som startar redan i kravställningen och nyttokalkyleringen. För att skapa optimalt värde av kvalitetssäkringsåtgärderna är det viktigt att sätta in dom där de gör mest nytta. Helst så tidigt som möjligt för att förkorta utvecklingstiden (eg. time-to-market) och minska kvalitetsbristkostnaderna som ökar exponentiellt ju senare de identifieras och åtgärdas. Resultat efter genomförd målbilds- och optimeringsanalys är ett fördjupat beslutsunderlag för genomförande av värdeskapande åtgärder under hela livscykeln. I beslutsunderlaget ingår verksamhetsanalys och nyttokalkyl (business case) samt riskanalys för föreslagna åtgärder.

3. Genomförande

Föreslagna åtgärder från målbildsanalysen genomförs. Beroende på er organisation och förändringens omfattning kan vi här ikläda oss olika roller, t.ex. förändringsprojektledare, delprojektledare, rådgivare, expert inom resp. område etc.

Kompetenser

Kvalitetsstrateger

Strategens bakgrund bygger på praktisk erfarenhet och djup kunskap i olika metoder, verksamheter och IT-stöd. En kvalitetstrateg hjälper till med strategisk utveckling och som senior rådgivare inom kvalitetssäkrings- och testområdet..

Förändringsledare

Projektledare med gedigen IT-bakgrund och kompetens att planera, koordinera och leda förändringsarbetet. Förändringsledaren har också ansvar för att säkerställa att nyttoeffekterna av förändringen kan realiseras.

Testledare och testare

Specialister inom test med en gedigen IT-bakgrund. Hjälper dig som kund att testa applikationer och system. Det kan handla om enhetstester, regressionstester, systemtester, integrationstester och acceptanstester. Våra konsulter är REQB- och ISTQB-certifierade.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om värdebaserad kvalitetssäkring, systemutveckling eller behörighetsadministration?

Kontakta oss gärna!

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Ämne

Ditt meddelande